Kooperatifçilik Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

EĞİTİMİN TANIMI

14 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan resmi gazeteye göre,çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitimidir.

EĞİTİMİN ÜCRETİ

Şuan başvuru sürecindeyiz, süreç tamamlandığında eğitim ücretini duyuracağız.

EĞİTİM ŞARTINA TABİ KOOPERATİFLER

a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE ŞEKLİ

Eğitim Süresi; Kooperatifçilik eğitimi, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Eğitim süresinin en az 4/5’inin tamamlanması şarttır.
Eğitim Şekli; Kooperatifçilik eğitimi uzaktan eğitim ile yapılacak olup, Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilirsiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE SÜRELERİ

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
A. TEMEL KONULAR SÜRE (30 SAAT)
1. KOOPERATİFÇİLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ
 • Kooperatif Tanıtımı
 • Kooperatifçilik İlkeleri
 • Kooperatiflerle Diğer Şirketler Arasındaki Farklar
 • Kooperatiflerle Dernekler Arasındaki Farklar
 • Kooperatiflerin Toplum Kalkınmasındaki Rolleri
 • Kooperatiflerin Sınıflandırılması
2 Saat
2. KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
 • Kurucu Ortaklık ve Anasözleşmenin Hazırlanması
 • Anasözleşmenin İmzalanması ve Tasdiki
 • Anasözleşmeye konulacak Mecburi, İhtiyari ve Yorumlayıcı Hükümler
 • Kuruluş İzninin Alınması
 • İzin Mercii ve Eklenecek Belgeler
 • Kooperatifin Tescil ve İlanı
 • Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Sorumluluk
 • Tüzel Kişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılması Gereken İşler
 • Kooperatiflerin Tutması Zorunlu Kanuni Defterlerin Tasdik Ettirilmesi
 • Anasözleşme Değişiklik İşlemleri
 • KOOPBİS İşlemleri
2 Saat
3. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
 • Yeni Bir Kooperatif Kurarak Ortak Olma
 • Kurulmuş Olan Kooperatife Sonradan Ortak Olma
 • Ortaklık Payım Devralmak Suretiyle Ortak Olma
 • Miras Yoluyla Ortak Olma
 • Görev veya Hizmet ya da Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma
 • Gerçek Kişilerin Ortaklığı Tüzel Kişilerin Ortaklığı
 • Yönetim Kurulunun Ortaklık Başvurusunun Kabulü
 • Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi
 • Ortaklıktan Çıkma
 • Ortaklıktan Çıkmanın Sımrlandmlması
 • Ortağın Ölümü
 • Ortaklık Payının Devri
 • Ortaklık Sıfatının Bağlı Olduğu Görev ve Hizmetin Sona Ermesi
 • Ortaklıktan Çıkarılma ve İtiraz
 • Ortaklığın Sona Ermesi ve Hesaplaşma
 • KOOPBİS İşlemleri
2 Saat
4. ORTAKLARIN HAKLARI ve ÖDEVLERİ
 • Ortakların Hakları
 • Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik (Mutlak-Nisbi Eşitlik)
 • Ortakların Ödevleri ve Sorumlulukları
 • KOOPBİS İşlemleri
4 Saat
5. KOOPERATİF GENEL KURULU
 • Olağan Genel Kurulu
 • Olağanüstü Genel Kurul
 • Genel Kurulun Yetkileri ve Yetkilerin Devri
 • Genel Kuruş Çağrı, Genel Kurulu Çağrıya Yetkili Olanlar ve Çağrının Şekli
 • Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
 • Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması ve Gündeme Madde Eklenmesi
 • Tüm Ortakların Hazır Bulunması Halinde Genel Kurul
 • Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Temsil
 • Genel Kurul Toplantısında Oya Katılamayacaklar
 • Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması
 • Toplantının Açılması ve Toplantı Başkanlığı
 • Oy Kullanmanın Şekli
 • Karar Yeter Sayısı
 • Bilançonun Tasdiki ve İbra
 • Genel Kurul Tutanağı
 • Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
 • Bakanlığa Gönderilecek Belgeler
 • KOOPBİS İşlemleri
3 Saat
6. KOOPERATİF YÖNETİM KURULU-DENETİM KURULU
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Kooperatiflerde Dışa Denetim
4 Saat
7. KOOPERATİFLERİN ÜST ÖRGÜTLENMESİ
 • Kooperatiflerin Üst Kuruluşları
 • Üst Kuruluşların Görevleri
 • Birliklere Katılan Kooperatif Ortaklarının Yükümlükleri
 • Kooperatif Birliklerin Genel Kurulu
 • Kooperatif Birliklerin Yönetim Kurulu
 • Kooperatif Merkez Birlikleri
 • Türkiye Milli Kooperatif Birliği
2 Saat
8. KOOPERATİFLERDE DAĞILMA VE TASFİYE
 • Dağılma Sebepleri
 • Birleşme Suretiyle Dağılma
 • Kamu Tüzel Kişiliği Tarafından Devralınmak Suretiyle Dağılma
 • Amacına Ulaşan Konut Yapı Kooperatiflerine İlişkin Hüküm
 • Tavsiye İşlemleri
 • Tavsiye Kurulunun Oluşumu
 • Tavsiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi
 • Tasfiye Memurunun Seçimi Ücreti Görev ve Sorumlulukları
 • Tasfiye Artığının Paylaştırılması
 • Tafsiyeden Dönme
 • KOOPBİS İşlemleri
2 Saat
9. KOOPERATİFLERDE BELGE DÜZENLEME VE VERGİLENDİRME
 • Belgeler
 • Fatura
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Makbuzlar
 • Diğer Evrak ve Vesikalar
 • Kooperatiflerde Kullanılan Defterler
 • Kooperatiflerle İlgili Vergisel Kavramlar
 • Kooperatiflerin Vergi Mükellefiyeti
 • Kooperatifler Kanununda Kooperatiflerin Vergilendirilmesi
 • Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve İstisnası
 • Kooperatiflerin Diğer Vergisel Ödev ve Sorumlulukları
3 Saat
10. KOOPERATİFLERDE MUHASEBE
 • Kooperatiflerde Muhasebenin Amacı ve Yararları
 • Muhasebe İşlemlerinin Akışı
 • Hesap Planı
 • Mizanların Düzenlenmesi
 • Defterler Tutulurken Dikkat Edilecek Noktalar
 • Kooperatif Defterlerinde Belgeye Dayalı Kayıt Düzeni
 • Kooperatiflerde Defter Tutmamanın Cezai Sorumlulukları
 • Kooperatif İşlemlerinde Muhasebeleştirme
 • Olumsuz Gelir-Gider Farkının Kapatılması
4 Saat
11. KOOPERATİFLERDE KURUMSAL YÖNETİM
 • Kurumsal Yönetimde Temel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler
 • Kurumsal Yönetim Kavramı
 • Kurumsal Yönetimin Faydaları ve Amaçları
 • Türkiye'de Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
 • İşletme Yönetimi
 • Yönetim Fonksiyonları ve Yaklaşımları
 • Performans ve Performans Değerleme Yönetimi
2 Saat
B. DESTEKLEYİCİ KONULAR SÜRE (10 SAAT)
1. KOOPERATİFLERDE GİRİŞİMCİLİK
 • İş Fikri Geliştirme
 • İş Planı ve İş kurma Süreci
 • Pazar Araştırması ve Planı
 • Üretim ve Finansal Plan
 • Yönetim ve Kaynak Planı
2 Saat
2. KOOPERATİFLERDE PAZARLAMA
 • Pazarlama Tanımı
 • Pazarlama Yöntemleri
 • ürünün Pazara Açılması ve Pazarlama Yöntemleri
 • Satın Alma Süreci ve Tedarik Zinciri
 • Coğrafi İşaretler
 • Markalaştırma, Marka Dili ve İletişimi
3 Saat
3. E-TİCARET
 • E-Ticaretin Temelleri Gelişimi
 • E-Ticaret Sektörünün Yapısı
 • E-Ticaret Sektörünün Geleceği
 • E-Ticaretin Hukuksal Boyutları
 • E-Ticarette Ödeme ve Finans
 • E-Ticarette Pazarlama ve İş Planı Oluşturulması
 • E-Ticaret İçin İçerik Hazırlama Stratejileri
3 Saat
4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ETİK KURALLARI
 • İnsan Kaynakları Planlama ve İşe Yerleştirme
 • İş Analizi, Mülakat Teknikleri
 • Eğitim Planlama ve Oryantasyon
 • Performans Değerlendirme
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kariyer Planlaam
 • İş Değerleme Ücret Yönetimi,
 • İş Kanunu, Personel ve Özlük İşleri
 • Etik Temel Kavramlar
 • Kurumsal Etik ve Uyum Programı
 • Etik Yönetimi Yapılanması
2 Saat